สาย 2-36 นายท่าปล่อยรถไม่เป็นเวลา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 2-36 ที่ออกจากศูนย์ราชการ - ไปไทรน้อย นายท่าปล่อยรถไม่เป็นเวลา และที่ท่าปล่อยรถในศูนย์ราชการ ก็ไม่มีตารางเวลาที่ชัดเจน ทำให้ผมไม่สามารถกะประมาณเวลา”เที่ยว”รถที่จะออกจากศูนย์ราชการได้ ถือว่าเป็นบริการที่ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน และบางครั้งผมเห็นรถจอดอยู่ที่ท่าปล่อยรถ 2-3 คัน แต่นายท่าไม่ยอมปล่อยโดยไม่ปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ทางองค์การกำชับ วางแนวปฏิบัติให้ขัดเจน และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอให้องค์การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ๑. กำหนดเวลาปล่อยรถสาย 2-36 ให้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นตารางเหมือนสาย 166 ติดไว้ที่ท่าปล่อยรถในศูนย์ราชการ และเผยแพร่ในช่องทางสารสนเทศให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. ให้นายท่ากำกับดูแล กวดขัน พนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา ๓. หากไม่สามารถมารถแก้ไขปัญหาตามข้อ ๑. หรือ ๒. ได้ ขอได้โปรดแจ้งช่องทางที่สามารถร้องเรียนองค์การต่อผู้มีอำนาจดำเนินการโดยตรง เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขต่อไป