514 ไม่จอดป้ายถนนสีลม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 514 ไม่จอดป้ายถนนสีลม อาคารยูไนเตทเซ็นเตอร์ วิ่งเลนขวาสุด