เพิ่มรอบรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้เพิ่มรอบรถสาย522หน่อย รอรถนานมาก และคนก็เยอะ ตอนนี้คนเริ่มกลับมาเป็นทำงานปกติแล้วรอบรถควรเพิ่มให้พอดีกับจำนวนคนที่ต้องใช้บริการหน่อย