ร้องเรียน สาย27 สีนำ้เงิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา 11.03น. คนจับและกระเป๋ารถเมล์สูบบุหรี่บนรถ #อบรมด้วยค่ะ