อยากให้เพิ่มจำนวนรถ59

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้เพิ่มจำนวนรถ59หน่อยไม่ว่าชั่วโมงใด รถจะติดหรือไม่ติด ต้องรอมากกว่าครึ่งชั้วโมงเสมอ หรือเคยทำสถิติสํงสุด1.30 แล้วรถชอบไปกอง กันตลอด เวลามามาพร้อมกัน เพื่อ!!!