ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 23 ทะเบียนรถ 11-9317 ไม่จอดรับผู้โดยสารตรงป้ายรอรถ