เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน

วันที่ประกาศ: 
10/09/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
33,064,200.00 บาท