129 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
16-2056(1-702054)[129] ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายหน้าม.ศรีปทุม