141 รอบรถห่างเกินไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรเพิ่มรอบรถให้มากกว่านี้ เนื่องจากวันนี้รอ 30-40 นาที ซึ่งเสียเวลามากๆ