ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 505 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร หลายครั้งแล้ว โดนตลอด สาย 12-9817(7-56017)(505)