เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS จำนวน 1 โครงการ

วันที่ประกาศ: 
08/05/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
643,284.00 บาท