เช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ

วันที่ประกาศ: 
18/03/2019
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
319,716.00 บาท