ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 206 (11-9949) ไม่รับผู้โดยสาร หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์