ชื่นชมพนักงานขับรถสาย77

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถโดยสารสาย77 วันศุกร์14กันยา รอบเย็นชื่อ โกสินทร์ วระวิสัน ขับรถนิ่มนวล สวัสดีและขอบคุณผู้โดยสารที่ขึ้นลงทุกครั้ง และบอกชื่อป้ายให้ผู้โดยสารตลอดทุกป้าย