เพิ่มองค์ความรู้ด้านภาษา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากหลายสายมีนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้บริการ เช่น 141 82 และเพื่อให้พนักงานฯ สามารถรับ/ปฏิเสธ/แนะนำบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมมากขึ้นในบริบทอาเซียน จึงขอเสนอให้มีการอบรมพนักงานในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นครับ