ปอ 510 วิ่งตัดเส้นทาง ไม่เข้ามารับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปอ 510 วิ่งลัดเส้นทาง ไม่ยอมขับตามเส้นทางมารับผู้โดยสาร ทีอยู่ตามป้ายภายในมหาวิทยาลัย รถเที่ยว 14.40 น หมายเลขรถ 12-5554 (1-44161)