เพิมสารรถประจำทางให้ผ่านถนนพัฒนาการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่มสายรถประจำทางและจำนวนรถประจำทางให้ผ่านถนนพัฒนาการช่วงผ่านโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการให้มากขึ้น