จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ

วันที่ประกาศ: 
15/02/2018
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
337,050.00 บาท