ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์

วันที่ประกาศ: 
22/12/2017
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
104,272.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: