สาย141 ช่วง18.30-19.30 รถขาดระยะรอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมย์สาย141 รอนานมากช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นหลายครั้ง โปรดปรับปรุง