โทรติดต่อไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเขตการเดินรถที่1หน่วยที่3 ติดต่อไม่ได้ ช่วยแก้ไขด้วยค่ะ เพราะมีธุระต้องติดต่อ