News/Event

0371

ข่าวฉบับที่ 038 / 2562 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2562

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 19 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 12 ธันวาคม 2562

Read more

ขสมก.เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งสร้างความเข้าใจการปรับปรุงแผนฟื้นฟูฯ

Read more
03662

ขสมก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 21 พ.ย.นี้
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพงานบริการ และลดภาระประชาชน
ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร “วันละ 30 บาท”

 

Read more
03462

ข่าวฉบับที่ 034 /2562                                                                   ประจำวันที่  25 ตุลาคม 2562

 

 

ขสมก.จัดรถโดยสารให้บริการฟรี 2 เส้นทางอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปร่วมชม
งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 11 พ.ย.62

 

Read more
02862

ข่าวฉบับที่ 028/2562                                                                                                                                                               ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

ขสมก.จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี 2 เส้นทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

แทนเรือข้ามฟาก กรณี ปิดการจลาจลทางบกและทางน้ำ ซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

Read more
38270

          วันนี้ (26 ก.ค. 62) เวลา 08.00 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอก.ขสมก. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอก.ฝรอ., นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร., นายคมสันโชติประดิษฐ์ ช.ผอก.ฝรร.

Read more
123456
ถ้าคุณ 60 แล้วยังแจ๋วอยู่...สมัครเป็นผู้จ้างเหมาขับรถ (รายบุคคล) กับ ขสมก. นะคะ
Read more
1234

ขสมก.จัดแผนการเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

 

Read more
1334
ขสมก. สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ให้สิทธิเด็กใช้บริการรถโดยสารฟรีตลอดวัน
Read more

Pages