สัญญารถโดยสารประจำทาง ปี 2564

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ร.21/2564 ลว.21 มิ.ย.64 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
2 ร.20/2564 ลว.18 มิ.ย.64 บริษัท ไบรท์ สตาร์ซัพพลาย (1999) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สายที่ 30
3 ร.19/2564 ลว.16 มิ.ย.64 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 323 คัน
4 ร.18/2564 ลว.15 มิ.ย.64 กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ฉบันที่ 10
5 ร.17/2564 ลว.24 พ.ค.64 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สายที่ 182
6 ร.16/2564 ลว.24 พ.ค.64 บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารธรรมดา สาย 182
7 ร.15/2564 ลว.24 พ.ค.64 บริษัท ซัคเซส บัส เซอร์วิส จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารธรรมดา สาย 92
8 ร.14/2564 ลว.24 พ.ค.64 บริษัท สหมีชัยขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการ รถโดยสารธรรมดา สาย 92
9 ร 13/2564 ลว.27 เม.ย.64 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สายที่ 170
10 ร 12/2564 ลว.19 เม.ย.64 บริษัท ชัยกรการเดินรถ จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สายที่ 64
11 ร 11/2564 ลว.25 มี.ค.64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมงคลกาญจน์ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล
12 ร 10/2564 ลว.20 มี.ค.64 บริษัท สันติมิตรขนส่ง จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 132
13 ร 09/2564 ลว.11 มี.ค.64 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื่อเพลิง (NGV)
14 ร 08/2564 ลว.25 ก.พ.64 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
15 ร 07/2564 ลว.11 ก.พ.64 บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ฉบับที่ 9
16 ร 06/2564 ลว.1 ก.พ.64 บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ สาย 139,207
17 ร 05/2564 ลว.1 ก.พ.64 บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 92
18 ร 03/2564 ลว.12 ม.ค.64 บริษัท สมาร์ทบัท จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ สาย 542
19 ร 02/2564 ลว.12 ม.ค.64 บริษัท สมาร์ทบัท จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ธรรมดา สาย 27,58
20 ร 01/2564 ลว.12 ม.ค.64 บริษัท สมาร์ทบัท จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการยกเลิกสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ สาย 545