สัญญาพันธบัตรองค์การ ปี 2564

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ลว.23 มี.ค.64 ธนาคารออมสิน สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
2 1 มิ.ย. 64 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5