สัญญาเงินกู้ ปี all

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 ก.03/2563 ลว.14 พ.ค.63 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สัญญากู้ยืมเงิน วงเงิน 4,257,998,000.00 บาท
2 ก.02/2563 ลว.28 เม.ย.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 7,500.00 ล้านบาท
3 ก.01/2563 ลว.12 มี.ค.63 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 6,428,394 ล้านบาท
4 3/2565 28.มี.ค.65 ธนาคารออมสิน สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 3,176,283,000 ล้านบาท
5 2/2565 24.มี.ค.65 ธนาคารออมสิน สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 1,600.00 ล้านบาท
6 1/2565 7มี.ค.65 ธนาคารออมสิน สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 4,645.00 ล้านบาท
7 1/2565 11.ก.พ.65 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 4,306.66 ล้านบาท
8 01/2564 ลว.12 มี.ค.64 ธนาคารออมสิน สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 4,500.00 ล้านบาท