สัญญาเงินกู้ ปี 2564

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 01/2564 ลว.12 มี.ค.64 ธนาคารออมสิน สัญญากู้เงิน Term Loan จำนวน 4,500.00 ล้านบาท