สัญญาเช่า ปี 2564

ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา เอกสาร
1 พธ014/2558 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สัญญาอนุญาตให้ ขสมก. ใช้พื้นที่ของ รฟม. เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง เลขที่ พธ014/2558 ลงวันที่ 21 ก.ย.58 (อู่พระราม 9) ขดร.4
2 ทด.003/2564 ลว.22 ม.ค.64 การท่าเรือแห่งประเทศไทย สัญญาเช่าที่ดิน บริเวณหัวโค้งตรงข้ามสำนักแพทย์และอนามัย ขดร.4
3 ช.09/2564 ลว.22 มี.ค.64 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องบริการออนไลน์ "บุญเติม"
4 ช.08/2564 ลว.10 มี.ค.64 วัดไร่ขิง พระอารามหลวง สัญญาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (วัดไร่ขิง) ขดร.6
5 ช.07/2564 ลว.4 มี.ค.64 บริษัท ที.เอ็ม.ที แลดน์ จำกัด สัญญาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เขตการเดินรถที่ 3
6 ช.06/2564 ลว.19 ก.พ.64 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล (สัญญาหลัก ช.72/2563)
7 ช.05/2564 ลว.19 ก.พ.64 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล (สัญญาหลัก ช.73/2563)
8 ช.04/2564 ลว.19 ก.พ.64 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล (สัญญาหลัก ช.71/2563)
9 ช.03/2564 ลว.4 ก.พ.64 บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด สัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
10 ช.02/2564 ลว.3 ก.พ.64 บริษัท ไอ-ทรี ครีเอชั่น จำกัด บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการย้ายสถานที่ติดตั้งจาก อู่นครอินทร์ ไปติดตั้งที่ อู่ท่าอิฐ ขดร.7 ในสัญญาเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์
11 ช.01/2564 ลว.18 ม.ค.64 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด สัญญาเช่าพื่้นที่เพื่อติดตั้งสถานีรับ-ส่ง สัญญาณและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่