ราคากลางเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
267500
ราคากลาง: 
267,500.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษั้ท สตรีม ไอที คอนซัลติ้ง จำกัด
226,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สตรีม ไอที คอนซัลติ้งำกัด
226,500.00
วันที่ประกาศ: 
Thursday, June 11, 2015