ราคากลางว่าจ้างติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารแบบ TOWER ชนิด SUPPORT

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
416765
ราคากลาง: 
416,765.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Wednesday, April 22, 2015