ยกเลิกโครงการจ้างจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ: 
2230000
ราคากลาง: 
2,230,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Wednesday, March 25, 2020