ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 เดือน ก.ค.- ก.ย. 66

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
2312896.62
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
17/10/2023