ประกาศขายอะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วันที่รับเอกสาร: 
10/05/2019 to 05/06/2019
วันที่ยื่นซอง: 
06/06/2019
วันที่เปิดซองประมูล: 
06/06/2019
ราคากลาง: 
56,512.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Friday, May 10, 2019