ประกาศขายทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วันที่รับเอกสาร: 
01/10/2015 to 20/10/2015
วันที่ยื่นซอง: 
05/10/2015 to 20/10/2015
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/10/2015
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Thursday, October 1, 2015