จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1(อู่มธ.ศูนย์รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1016500
วันที่รับเอกสาร: 
06/08/2018 to 16/08/2018
วันที่ยื่นซอง: 
16/08/2018
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/08/2018
ราคากลาง: 
610,542.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
566,748.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ. ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
576,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
585,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
601,200.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด
622,800.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิชา จำกัด
719,964.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
800,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
566,748.00
วันที่ประกาศ: 
Monday, August 27, 2018