จ้างเหมารักษาควมปลอดภัยอู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ ๖

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1547563.20
วันที่รับเอกสาร: 
10/08/2020 to 20/08/2020
วันที่ยื่นซอง: 
21/08/2020
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/08/2020
ราคากลาง: 
1,547,563.20
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Monday, August 10, 2020