จ้างเหมาทำความสะอาด อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
813960
วันที่รับเอกสาร: 
18/12/2014 to 26/12/2014
วันที่ยื่นซอง: 
12/01/2015
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/01/2015
ราคากลาง: 
758,073.60
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Thursday, December 4, 2014