จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และ 2 (อู่หมอชิต 2) เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
812130
วันที่รับเอกสาร: 
11/11/2014 to 19/11/2014
วันที่ยื่นซอง: 
02/12/2014
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/12/2014
ราคากลาง: 
738,300.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
Thursday, October 30, 2014