ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้ววยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
Friday, July 3, 2020 to Monday, July 20, 2020
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
0.00
สถานะโครงการ: 
During Process