Procurement

ID วันที่ประกาศ Title Method Middle Price Receive Document Datesort ascending Submission Date Opening Date File(s)
91 09/01/2015 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างลากรถโดยสารปลดระวาง พร้อมค่าจ้างรถยก (แม็คโคร) วิธีพิเศษ 417,000.00
92 01/09/2015 ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ไรขิ่ง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 2,052,000.00
93 03/09/2018 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานเขตการเดินรถที่ 1(กำหนดระยะเวลา 2ปี) โดยวธีเฉพาะเจาะจง 107,326.56
94 11/06/2015 ราคากลางเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) วิธีพิเศษ 267,500.00
95 10/03/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ราคากลางเช่าอู่และลานจอดรถโดยสารอู่วัดไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 วิธีพิเศษ 126,000.00
96 25/07/2016 ว่าจ้างออกแบบก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 วิธีพิเศษ 108,168.00
97 11/12/2014 ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่ทำการสำนักงานเขต และลานจอดรถ,บริเวณอู่จอดรถใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์,บริเวณอู่จอดรถพระราม 9 วิธีพิเศษ 1,016,928.00
98 30/11/2015 ประกาศราคากลางว่าจ้างพิมพ์ตั๋วโดยสารรายสัปดาห์และตั๋วโดยสารรายเดือนของรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ วิธีพิเศษ 1,983,566.00

Pages