Procurement

ID วันที่ประกาศ Title Method Middle Price Receive Document Date Submission Datesort descending Opening Date File(s)
1 24/04/2015 ราคากลางว่าจ้างพิมพ์ตั๋วโดยสารรายสัปดาห์และตั๋วโดยสารรายเดือนของรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ วิธีพิเศษ 2,429,148.00
2 07/03/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 10 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
3 12/01/2015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคากลางเช่าอู่และลานจอดรถยนต์พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6 วิธีพิเศษ 5,160,000.00
4 05/03/2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,230,000.00
5 17/04/2015 เช่าระบบวงจร ขนาด 1E1 (30 วงจร) ของ Call Center 1348 โดยวิธีพิเศษ วิธีพิเศษ 674,100.00
6 06/11/2020 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประชาสัมพันธ์เสริมภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 14/07/2015 ราคากลาง เช่ารถใช้สำนักงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ วิธีพิเศษ 1,500,000.00
8 12/05/2015 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ติดภายในรถโดยสาร วิธีพิเศษ 240,750.00
9 09/02/2015 ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS วิธีพิเศษ 1,348,200.00
10 16/06/2016 ประกาศราคากลางโดครงการว่าจ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินอิสระ รถเมล์ฟรี วิธีตกลง 1,200,000.00
11 25/03/2020 ยกเลิกโครงการจ้างจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีคัดเลือก 2,230,000.00
12 22/04/2015 ราคากลางว่าจ้างติดตั้งเสาวิทยุสื่อสารแบบ TOWER ชนิด SUPPORT วิธีพิเศษ 416,765.00
13 30/12/2020 ยกเลิกประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 18/08/2015 ราคากลางเช่าอู่และลานจอดรถ อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 วิธีพิเศษ 23,814,000.00 18/08/2015
15 24/07/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถ กปด.11(อู่บางเขน) โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 464,400.00
16 18/05/2015 ราคากลางว่าจ้างเทพื้นลานจอดรถอู่พระประแดง ส่วนที่ 1 เขตการเดินรถที่ 5 วิธีพิเศษ 1,984,000.00
17 20/04/2015 รายชื่อผู้ชนะเช่าใช้บริการสื่อสารความเร็วสูง ADSL วิธีพิเศษ 333,326.40
18 16/10/2018 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงานอู่กัลปพฤกษ์ (ทช.) เขตกาเรดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 22/04/2015 ว่าจ้างทำความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบนซ์และยี่ห้อแดวู วิธีพิเศษ 1,293,501.60
20 05/10/2017 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน 2,408,758.60
21 25/02/2016 ว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 วิธีพิเศษ 2,314,104.00
22 27/07/2015 ราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรัษาระบบ Call Center 1348 วิธีพิเศษ 89,880.00
23 20/07/2018 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 โดยวธีเฉพาะเจาะจง 290,184.00
24 11/06/2015 ราคากลางจ้างบุคคลภายนอกรื้อถอนเสาอากาศพร้อมสายอากาศเดิมและติดตั้งใหม่ทดแทน วิธีพิเศษ 766,869.00
25 14/07/2016 ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 3 คัน วิธีพิเศษ 2,932,253.05
26 09/12/2014 ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักพัฒนาบุคลากร อาคารที่ทำการเขตการเดินรถที่ 5 วิธีสอบราคา 385,200.00
27 22/04/2015 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารองค์การ รถโดยสารเอกชนร่วมบริการ และรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีตกลง 966,000.00
28 05/10/2017 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน 2,408,758.60
29 09/01/2015 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างลากรถโดยสารปลดระวาง พร้อมค่าจ้างรถยก (แม็คโคร) วิธีพิเศษ 417,000.00
30 01/09/2015 ประกาศราคากลางว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ไรขิ่ง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 2,052,000.00

Pages