ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
61 09/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสมใจ บัวแย้ม
62 09/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสมยศ สงวนพันธ์
63 09/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64 09/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายณรงค์ ผลมะขาม
65 06/12/2019 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebramding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างจัดทำประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ
66 29/11/2019 H-62-Y-PO-0039 เรื่องจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เรื่องจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
67 26/11/2019 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ บ.สตรีม.ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
68 25/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่ง กฏหมายปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
69 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายมิตรชัย พงศ์สมเพชร
70 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสายยนต์ ขวัญจิตร
71 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสุเทพ พงษ์หนู
72 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสุพรรณ กวยทอง
73 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายจังหวัด วงศ์ต่อเกียรติ
74 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสง่า แสงศรี
75 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสมัย ธรรมกุล
76 15/11/2019 พิเศษ 01/2562 ลว.14 พ.ย.62 ประกาศผลผู้ชนะเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ 31 คัน
77 31/10/2019 ประกาศยกเลิกว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ ปี 2563 วิธีคัดเลือก PDF icon จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ ปี 2563
78 29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายไสว ทนคง
79 29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายวันชัย มั่นเกตุ
80 29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายวิชัย สุดใจ

Pages