Draft TOR announcement

No. Title Procurement Typesort descending Announce period Budget/Middle Price Project Status File
1 ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่มีนบุรีและอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03/11/2014 to 05/11/2014 2,380,536 During Process
2 ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน พร้อมเครื่องปรับอากาศ อู่พระประแดง ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/09/2014 to 29/09/2014 17,515,000 During Process
3 จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คัน (ครั้งที่ 3) ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 06/01/2015 to 09/01/2015 1,784,850,000 During Process
4 ประกาศ ร่าง TOR เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/01/2017 to 10/01/2017 1,786,590,000 During Process
5 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2019 to 07/08/2019 1,531,200 During Process
6 ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2018 to 08/08/2018 774,000 During Process
7 ประกาศTOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/08/2018 to 16/08/2018 610,542 During Process
8 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2024 to 28/03/2024 12,000,000 During Process
9 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/07/2023 1,268,676 During Process
10 ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1(อู่บางเขน) เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/07/2018 1,429,092 During Process
11 ประกาศร่าง TOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2017 1,394,531 During Process
12 ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2018 290,184 During Process
13 จัดซื้อกล้องวีดีโอสำหรับงานประชุมออนไลน์และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2022 104,860 During Process
14 จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2018 464,400 During Process
15 ขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กปด.21,31 อู่รังสิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 13/07/2018 to 25/07/2018 1,628,112 During Process
16 ขอซื้อเครื่องวัดควันดำจำนวน 1 เครื่อง โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023 328,490 During Process
17 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่องของเขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 27/07/2023 to 22/08/2023 120,000 During Process
18 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร ด้ววยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 03/07/2020 to 20/07/2020 0 During Process
19 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมปรับสภาพพื้นที่บริเวณลานจอดรถอู่เมกา-บางนา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 12/02/2024 693,363 During Process
20 ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อู่คลองเตย กปด.14 ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 18/08/2023 to 21/08/2023 6,000,000 During Process