แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ