การบริการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) มีภาระหน้าที่ในการจัดบริการรถโดยสารประจำทางวิ่งรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเส้นทางต่าง ๆ รวม 459 เส้นทาง มีจำนวนรถทั้งสิ้น 2,774 คัน (ณ 30 เดือน มิถุนายน 2559) แยกเป็นรถธรรมดา 1,562 คัน รถปรับอากาศ 1,095 คัน รถ PBC(รถเช่า) 177 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนที่ร่วมวิ่งบริการกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศจำนวน 12,267 คัน รถธรรมดา 2,309 คัน รถปรับอากาศ 1,467 คัน รถมินิบัส 1,005 คัน  รถในซอย 2,170 คัน รถตู้โดยสารปรับอากาศ 5,185 คัน และรถตู้ CNG 131 คัน

ประเภทของรถที่ให้บริการและอัตราการให้บริการ: 
ประเภทรถสีของรถอัตราค่าโดยสาร เวลาบริการ
รถธรรมดา
ครีม- แดง
6.50 บาท ตลอดสาย
05:00 - 23:00 น.
รถทางด่วน
ครีม - แดง
8.50 บาท ตลอดสาย
05:00 - 23:00 น.
รถบริการตลอดคืน
ครีม - แดง
8 บาท ตลอดสาย
23:00 - 05:00 น.
รถธรรมดา
ขาว - น้ำเงิน
7.50 บาท ตลอดสาย
05:00 - 23:00 น.
รถทางด่วน
ขาว - น้ำเงิน
9.50 บาท ตลอดสาย
05:00 - 23:00 น.
รถบริการตลอดคืน
ขาว - น้ำเงิน
9 บาท ตลอดสาย
23:00 - 05:00 น.
รถปรับอากาศ
ครีม-น้ำเงิน
10 12 14 16 18 บาท (ตามระยะทาง)
05:00 - 23:00 น.
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
เหลือง-ส้ม
11 13 15 17 19 21 23 บาท (ตามระยะทาง)
05:00 - 23:00 น.
เงื่อนไขการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร: 
ประเภทการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร: 
ผู้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
รายละเอียดการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร: 
 1. ผู้ตรวจการขนส่ง
 2. พระภิกษุ สามเณร
 3. แม่ชี(ที่ถือหนังสือรับรองการบวชจากสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน)
 4. บุรุษไปรษณีย์ในเครื่องแบบ (ขณะปฏิบัติหน้าที่)
 5. ผู้ถือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 6. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่ระบุไว้ว่ามีสิทธิยกเว้นค่าโดยสารประจำทาง
ประเภทการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร: 
ผู้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา
รายละเอียดการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร: 

ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์(ธรรมดา) ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคา สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 1. คนตาบอด ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด
 2. ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ
 3. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร รถประจำทางครึ่งราคา เสียค่าโดยสารครึ่งราคา ดังนี้
  1. ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท
  2. ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
  3. ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการชายแดน
  4. ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
  5. ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 2 3 และ 4
  6. ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1
  7. ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ราชการสนาม กรณีไปทำการรบในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม
  8. ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
 4. ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พุทธศักราช 2546 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมาใช้บริการรถโดยสาร ประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถของผู้ ประกอบการที่เดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 5. ผู้พิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคม ใดสมาคมหนึ่ง ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทาง ต่อเนื่องและหมวด 4 กรุงเทพมหานคร
ประเภทการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร: 
ราคาบัตรเดือนสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
รายละเอียดการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสาร: 
ราคาจำหน่ายบัตรเดือนสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ประเภท

นักเรียนตั้งแต่ ม.3 ลงมา

(บาท/ใบ)

นักเรียนตั้งแต่ ม.4 ขึ้นไป

นิสิต นักศึกษา

(บาท/ใบ)

รถโดยสารธรรมดา

135

คิดราคา 1 ใน 3 ของราคาตั๋วเดือน

ของรถโดยสารธรรมดา (400 บาท)

270

คิดราคา 2 ใน 3 ของราคาตั๋วเดือน

ของรถโดยสารธรรมดา (400 บาท)

รถโดยสารปรับอากาศ

270

คิดราคา 1 ใน 3 ของราคาตั๋วเดือน

ของรถโดยสารปรับอากาศ (800 บาท)

540

คิดราคา 2 ใน 3 ของราคาตั๋วเดือน

ของรถโดยสารปรับอากาศ (800 บาท)

 

ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียม: 
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
ค่าโดยสาร: 
ค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม(บาท)ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียม(บาท)
10.00
7.00
12.00
8.00
14.00
10.00
16.00
11.00
18.00
13.00
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
ค่าโดยสาร: 
ค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม(บาท)ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียม(บาท)
11.00
8.00
13.00
9.00
15.00
11.00
17.00
12.00
19.00
13.00
21.00
15.00
23.00
16.00
ราคาจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า: 
ประเภทตั๋ว: 
รายสัปดาห์
ประเภทรถ: 
รถโดยสารธรรมดา
ราคา: 
100.00
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารธรรมดา
ราคา: 
400.00
ประเภทตั๋ว: 
รายสัปดาห์
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
ราคา: 
200.00
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
ราคา: 
800.00
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารธรรมดา
ราคา: 
135.00
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
ราคา: 
270.00
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารธรรมดา
ราคา: 
270.00
ประเภทตั๋ว: 
รายเดือน
ประเภทรถ: 
รถโดยสารปรับอากาศ
ราคา: 
540.00