โครงสร้างการบริหาร

ภาพโครงสร้างการบริหาร
 • คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  • ผู้อำนวยการ
   • สำนักผู้อำนวยการ
   • สำนักตรวจสอบ
   • ผู้ตรวจการ
   • ฝ่ายบริหาร
    • สำนักกฎหมาย
    • สำนักแผนงาน
    • สำนักการเจ้าหน้าที่
    • สำนักพัฒนาบุคลากร
    • สำนักบริการและจัดซื้อ
    • สำนักบัญชีและกองทุนกลาง
    • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
   • ฝ่ายการเดินรถองค์การ
    • สำนักบริหารการเดินรถ
    • เขตการเดินรถที่ 1 - 8
    • กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ
   • ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
    • สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1
    • สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2