ขอให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอให้เพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 510 มาเพื่อให้บริการประชาชนมากกว่านี้คะ เนื่องจากเป็นรถเมล์ที่วิ่งระยะทางไกล ลูกค้า/ ประชาชน ที่ใช้บริการรถเมล์สาย 510 ใช้เวลาในการรอคอยรถเมล์ต่อคันเป็นเวลานาน และปัญหาที่ตามมาคือ ที่นั่งไม่เพียงพอกับจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ ทำให้ต้องยืนเบียดกันบนรถอย่างแออัด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 510 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ