กรุณาเพิ่มรถเมล์สาย 76 ช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า และ เย็นด้วยครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมเดินทางโดยสารรถสายนี้ไปทำงานทุกวัน ประสบปัญหารถเต็ม รถขาดระยะ ไม่สามารถขึ้นรถได้เดราะผู้โดยสารแน่น ขอความกรุณาผู้มีอำนาจ ช่วยพิจารณาเพิ่มเที่ยวรถให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน หากเป็นไปได้รบกวนลงพื้นที่ดูตามป้ายรถเมล์ต่างๆ ในเวลาเร่งด่วน เพื่อให้เห็นความเป็นจริง ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ