รายได้จากการเดินรถ

การฟแสดง รายได้จากการเดินรถ

ตารางแสดง รายได้จากการเดินรถ

ชื่อข้อมูล จำนวน
รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร 3,247,903,168.00
รายได้ค่าโดยสารรัฐบาลรับภาระ 3,109,845,644.19
รายได้จากการจำหน่ายบัตรเดือน 15,635,190.00
รายได้จากการจำหน่ายตั๋วคูปอง 125,999,745.14
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบริการ 27,288,930.08
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถเมล์เล็ก 22,459,890.96
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถหมวด 4 (รถในซอย) 8,655,305.32
ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถตู้ 80,255,252.96
รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วมบริการและรถเมล์เล็ก 0.00
รายได้จากการให้เช่ารถเหมาคัน 43,965,886.69
รายได้อื่น ๆ 454,109,030.77