จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
1 22/02/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,972,500.00 22/02/2567 - 22/03/2567 25/03/2567 26/03/2567
2 20/02/2567 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00
3 20/02/2567 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2567 งวดประจำเดือน ตุลาคม 2566 ทุกวิธี
4 14/02/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00 14/02/2567 - 21/02/2567 22/02/2567 23/02/2567
5 06/02/2567 ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 874,666.00 06/02/2567 - 15/02/2567 16/02/2567 19/02/2567
6 06/02/2567 ประกาศยกเลิกเช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00
7 22/01/2567 จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 22/01/2567 - 29/01/2567 29/01/2567
8 08/01/2567 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00 08/01/2567 - 16/01/2567 17/01/2567 18/01/2567
9 08/01/2567 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Security Information And Event Management จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 3,500,000.00 08/01/2567 - 15/01/2567 16/01/2567 17/01/2567
10 20/12/2566 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,512,937.75 20/12/2566 - 08/01/2567 09/01/2567 10/01/2567
11 15/12/2566 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 772,000,000.00 15/12/2566 - 16/01/2567 17/01/2567 18/01/2567
12 06/12/2566 จ้างโครงการเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับ สปสช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,210,000.00 06/12/2566 - 14/12/2566 15/12/2566 18/12/2566
13 30/11/2566 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,940,000.00 30/11/2566 - 19/12/2566 20/12/2566 21/12/2566
14 30/11/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 9,989,500.00 30/11/2566 - 18/12/2566 19/12/2566 20/12/2566
15 22/11/2566 ประกาศประกวดราคาเรื่องซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ เลขที่ 32-2566 ลว.22 พ.ย.2566 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 3,060,200.00 22/11/2566 - 29/11/2566 30/11/2566 01/12/2566
16 06/10/2566 จำหน่ายเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 2 รายการ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2566 - 25/10/2566 09/10/2566 - 25/10/2566 26/10/2566
17 06/09/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,990,030.00 06/09/2566 - 13/09/2566 14/09/2566 15/09/2566
18 29/08/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00 29/08/2566 - 07/09/2566 08/09/2566 11/09/2566
19 29/08/2566 ประกาศยกเลิกจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก.(Thaksakorn) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 10,000,000.00
20 22/08/2566 ซ่อมแซมพื้นลานจอดรถ อู่คลองเตย กปด.14 เขตการเดินรถที่ 4 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 5,086,028.86 22/08/2566 - 05/09/2566 06/09/2566 07/09/2566
21 21/08/2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00
22 17/08/2566 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชัวคราว) และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,268,000.00 17/08/2566 - 24/08/2566 25/08/2566 25/08/2566
23 15/08/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,268,000.00 15/08/2566 08/08/2566 - 17/08/2566 10/08/2566
24 15/08/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ครั้งที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00 15/08/2566 - 22/08/2566 23/08/2566 24/08/2566
25 09/08/2566 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,215,452.00 09/08/2566 - 29/08/2566 30/08/2566 31/08/2566
26 08/08/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00
27 08/08/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20 08/08/2566 - 16/08/2566 17/08/2566 18/08/2566
28 07/08/2566 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,197,865.00 07/08/2566 - 17/08/2566 18/08/2566 21/08/2566
29 03/08/2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20
30 27/07/2566 ประกาศยกเลิก ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,215,452.00

Pages