ผู้บริหารระดับสูง

ภาพนายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รูปนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์ (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
รูปนางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา
รูปนายสมควร  นาสนม
นายสมควร นาสนม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
รูปนายสาคร  รุ่งสวัสดิ์
นายสาคร รุ่งสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ